top of page

EST.                 2020

DK  DESIGN

Design   |   Projects   |   Artworks

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  Definities

 

Verstaan wordt onder:

1.1 DK Design: DK Design gevestigd te Maastricht onder KvK nummer: 77350863, de Opdrachtnemer die in Opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van architectonische vormgeving, interieurarchitectuur, interieurontwerp, styling, meubelontwerp, kunstontwerp of een andere dienst dat is afgesproken bij een Opdracht/Overeenkomst.

1.2 De Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan DK Design als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 De Uitvoerder: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht ter uitvoering van een ontwerp of opdracht.

1.4 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer.

1.5 Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en DK Design tot stand is gekomen.

1.6 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de Opdrachtgever beoogt.

1.7 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke die vallen onder het Auteursrecht.

1.8 Consument: iedere natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent dan wel een natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

1.9 Zakelijke klant: een bedrijf dat producten van DK Design aankoopt of verkoopt.

1.10 Klant: het begrip waaronder ‘Consument’ en ‘Zakelijke klant’ worden verstaan.

1.11 Aankoop: het product dat door de Klant gekocht wordt.

 

 

2.  Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, onderhandelingen, bestellingen en levering van diensten of producten die de Opdrachtgever sluit met DK Design. DK Design behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in de Algemene Voorwaarden staat vermeld, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de rechtswetenschap van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

3. De aanbieding

 

3.1 Offertes van DK Design zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat de klant de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.

3.2 De geldigheidsduur van de aanbieding bedraagt 30 dagen van het moment van ontvangst. 

3.3 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld of anders overeengekomen.

3.4 De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld of anders overeengekomen.

3.5 De Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat gegevens en informatie over het Werk van DK Design niet worden gekopieerd, niet aan derden worden getoond noch aan derden ten handen worden gesteld, tenzij dit gebeurd met schriftelijk akkoord van DK Design.  De Opdrachtgever is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en DK Design behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de offerte. Op het eerste verzoek dient het Werk van DK Design te worden teruggegeven.

 

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1 Een Overeenkomst met DK Design komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan DK Design schriftelijk dan wel digitaal akkoord heeft gegeven op de Opdracht. 

Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er echter wel mee akkoord gaat dat door DK Design een aanvang met het uitvoeren van de Opdracht wordt gemaakt, geldt de inhoud van de offerte als aangegeven. Nadere afspraken dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

4.2 Bij het aangaan van een Opdracht gaat de Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van DK Design.

4.3 Op alle Overeenkomsten met DK Design is het Nederlands Recht van toepassing.

4.4 Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht gelijktijdig aan anderen dan DK Design wenst te verstrekken of de opdracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, dient de Opdrachtgever DK Design hierover te informeren, inclusief vermelding van de namen van de anderen.

4.5 Indien de Opdrachtgever wenst verder te werken met een andere partij dan DK Design, dan dient de Opdrachtgever eerst DK Design schriftelijk hierover te informeren.  Het verkregen Werk mag niet zonder toestemming van DK Design worden verstrekt aan derden en/of aangepast worden door derden. Wanneer de Opdrachtgever nalatig is en bovenstaand niet naleeft, is DK Design bevoegd aanspraak te maken op een schadevergoeding bij de Opdrachtgever.

4.6 Mondelinge afspraken of voorwaarden zijn enkel bindend nadat deze schriftelijk door DK Design zijn bevestigd.

4.7 Wanneer de Opdrachtgever de Opdracht verbreekt, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en aangekochte materialen. Tevens is de Opdrachtgever een minimale vergoeding verschuldigd van 10% van de prijs van de offerte.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

 

5.1 DK Design zal de Opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uitvoeren, de belangen van de Opdrachtgever te respecteren en streven naar een resultaat dat zoveel mogelijk overeenkomt met de ontvangen Opdracht.

5.2 DK Design zal de Opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk informeren over de ontwikkelingen van de Opdracht en de klant direct in kennis stellen wanneer de dienstverlening of een kenmerkend onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van de Opdrachtgever/Klant legt DK Design verantwoording af over de wijze waarop DK Design de dienst (of een deel daarvan) heeft uitgevoerd.

5.3 DK Design is de vertrouwenspersoon en adviseur van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt DK Design op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Indien er onvoldoende, te laat of incorrecte gegevens verstrekt zijn en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.4 DK Design is bevoegd bepaalde werkzaamheden door een derde partij te laten verrichten als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.

5.5 De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzigingen aan derden zonder DK Design eerst hierover in te lichten.

5.6 De Opdrachtgever zal het aangeleverde Werk van DK Design tijdig beoordelen en controleren op juistheid. 

5.7 Alvorens de Opdracht door een Uitvoerder wordt gerealiseerd of openbaarmaking wordt overgegaan, heeft DK Design het recht om het Werk van de Uitvoerder de controleren en goed te keuren. Indien DK Design aanwijzingen of opdrachten aan derden zal geven, dient de Opdrachtgever op verzoek van DK Design dit schriftelijk te bevestigen.

5.8 Worden niet beschouwd als gebrek in de Overeenkomst, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur voor zover deze uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

5.9 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht dienen alle partijen de aangegeven planning te hanteren.

5.10 Indien de Opdrachtgever/Klant er niet voor heeft gezorgd dat DK Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever/Klant. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgever/Klant niet behoorlijk de door DK Design redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar stelt en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt.

5.11 Indien DK Design op enig moment voorziet dat hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dienst DK Design de Opdrachtgever/Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

6. Herroepingsrecht

 

6.1 Een Klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  • Het product niet is gebruikt.

  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

  • De Klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

6.2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag dat de Klant het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van één bestelling.

6.3 De Klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@dkdesign.nl

6.4. De Klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan DK Design, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

 

7. Levering

 

7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2 Levering vindt plaats bij DK Design, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

7.3 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.

7.4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft DK Design het recht om hun verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

7.5 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan DK Design kan tegenwerpen.

 

 

8. Levertijd

 

8.1 De door DK Design opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 De levertijd vangt aan nadat de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan DK Design door DK Design schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de Klant.

 

 

9. Feitelijke levering

 

9.1 De Klant dienst ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

10. Transportkosten

 

10.1 Transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 

11. Verpakking en verzending

 

11.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan DK Design niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

11.2 Indien de Klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan DK Design, bij gebreke waarvan DK Design niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

 

12. Verzekering

 

12.1 De Klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waderschade evenals diefstal:

  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.

  • Zaken van DK Design die bij de klant aanwezig zijn.

  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

12.2 De Klant heeft op eerste verzoek van DK Design de polis van de verzekeringen ter inzage.

 

 

13. Bewaring

 

13.1 Indien de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

13.2 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

 

 

14. Garantie

 

14.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor DK Design enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

14.2 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

14.3 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

14.4 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de productie die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

 

 

15. Wijzigen van de overeenkomst

 

15.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tijdig en in overleg de opdracht aan te passen. 

15.2 Wenst de Opdrachtgever de Opdracht na totstandkoming van de Opdracht te wijzigen, dan moet dit schriftelijk worden medegedeeld aan DK Design. DK Design is niet verplicht de wijzigingen te accepteren.

15.3 Indien beide partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dit invloed hebben op het tijdstip van de voltooiing. DK Design zal de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren.

15.4 Indien de wijziging of aanvulling eventuele financiële consequenties heeft, dan zal DK Design de Opdrachtgever hier van tevoren over inlichten.

15.5 Indien de wijziging of aanvulling eventuele kwalitatieve consequenties heeft, dan zal DK Design de Opdrachtgever hier van tevoren over inlichten.

 

 

16. Wijzigen van de leveringsvoorwaarden

 

16.1 DK Design is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd.

16.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal DK Design zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

16.4 Een Klant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

17. Inschakelen van derden

 

17.1 Indien DK Design op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal dit slechts een indicatieve strekking hebben.

17.2 Op verzoek van de Opdrachtgever kan DK Design namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

17.3 De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van derden is van toepassing voor de Opdrachtgever en niet voor DK Design. 

 

18. Prijzen

 

18.1 Het honorarium is de vergoeding die DK Design toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.

18.2 Bijkomende kosten zijn reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.

18.3 In de Opdracht wordt vastgelegd hoe het honorarium en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan tegen een afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

18.4 Naast het honorarium dient de Opdrachtgever de eventuele bijkomende kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

18.5 Als DK Design met de Opdrachtgever een vaat honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is DK Design ten alle tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, mits die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Dit geldt ook voor verlaging van de kostprijs.

18.6 Alle genoemde prijzen in een offerte van DK Design zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijden van de totstandkoming van de Opdracht. 

18.7 DK Design behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen. DK Design is dus niet verplicht om eerder genoemde prijzen te blijven hanteren bij nieuwe Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en DK Design.

18.8 Indien Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is DK Design gerechtigd de werkzaamheden van de Opdracht op te schorten mits de Opdrachtgever schriftelijk is gemaand om de factuur alsnog binnen 5 werkdagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

18.9 Alle door DK Design gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

18.10 Alle prijzen die DK Design hanteert zijn in euro’s.

 

 

19. Betaling

 

19.1 De betaling dient te worden voldaan binnen 10 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen.

19.2 Bij een Opdracht dient 25% van het totale bedrag per vooruitbetaling te worden voldaan.

19.3 Bij een niet of niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente.

19.4 Alle kosten die zijn ontstaan als gevolg van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

19.5 In geval van liquidatie, insolventie, surseance van betaling, faillissement of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van DK Design op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

19.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

 

 

20. Retentierecht

 

20.1 DK Design kan een beroep doen op hun retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van DK Design heeft voldaan, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

20.2 Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Klant nog betalingen verschuldigd is aan DK Design.

20.3 DK Design is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

 

21. Eigendomsvoorbehoud

 

21.1 DK Design blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van DK Design, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

21.2 Tot die tijd kan DK Design zich te alle tijde beroep op hun eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

21.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

21.4 Indien DK Design een beroep doet op hun eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft DK Design het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

 

22. Eigendomsrecht, gebruik en licentie

 

22.1 In het kader van de geleverde diensten van DK Design blijven alle door DK Design aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s, modellen, en andere materialen en bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) hierop eigendom van DK Design, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

22.2 De Opdrachtgever is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van DK Design het Werk zonder vermelding van naam van DK Design openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

22.3 Kan een specifieke vorm van eigendomsrecht enkel verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen DK Design hiertoe bevoegd.

22.4 Het Werk van DK Design mag na schriftelijke toezegging van DK Design door de Opdrachtgever worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom.

22.5 De Opdrachtgever is verplicht het ontwerp in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van DK Design uit te voeren. Pas na overleg met DK Design kan de Opdrachtgever hiervan afwijken.

22.6 DK Design mag een advies herhalen na overleg met de eerdere Opdrachtgever waarbij de belangen van de eerdere Opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.

22.7 De Opdrachtgever mag alleen met schriftelijke toestemming het advies van DK Design opnieuw gebruiken.

22.8 (Door)verkoop door een Zakelijke klant (rechtsvorm) van producten gemaakt of ontworpen door DK Design is enkel toegestaan wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

22.9 De richtlijnen voor de verkoopprijs van producten van DK Design die door een Zakelijke klant (rechtsvorm) doorverkocht worden, dienen geprijsd te worden naar de door DK Design aangedragen verkoopmarges.

 

 

23 Geheimhouding

 

23.1 De Opdrachtgever/Klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van DK Design ontvangt geheim.

23.2 Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende DK Design waarvan de Opdrachtgever/Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan DK Design schade kan berokkenen.

23.3 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dar dit het gevolg was van een schending  van de geheimhoudingsplicht van de Opdrachtgever/Klant.

  • Die door de Opdrachtgever/Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijk plicht.

23.4 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

 

24 Boetebeding

 

24.1 Indien de andere partij het artikel van deze Algemene Voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.

Is de andere partij een Consument, dan bedraagt deze boete € 1.000,-

Is de andere partij een rechtspersoon, dan bedraagt deze boete € 5.000,-

24.2 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 vernoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

24.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

24.4 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel benoemde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van DK Design waaronder zijn recht om naar de boete schadevergoeding te vorderen.

 

25. Ontbinding

 

25.1 Zowel DK Design als de Opdrachtgever/Klant hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.

25.2 Van financieel onvermogen is sprake als de Opdrachtgever of DK Design surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen aan te nemen dat de wederpartij zijn of haar verplichtingen niet zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de Opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht de Opdracht op deze grond op te zeggen.

25.3 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de Overeenkomst niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden het recht de Overeenkomst op te zeggen.

25.4 De Overeenkomst wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van  de grond(en) van opzegging en de datum waarop op opzegging ingaat. Na opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te tolereren dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van hem of haar gevraagd mag worden.

25.5 Wordt de Overeenkomst opgezegd, dan is de Opdrachtgever verplicht DK Design het volgende te betalen: 

a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging.

b) alle gemaakte kosten en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die DK Design ten tijden van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst.

25.6 Wordt de Overeenkomst opgezegd door de Opdrachtgever op een grond die bij de Opdrachtgever ligt, dan is de Opdrachtgever verplicht om nog 50% van het resterend openstaande bedrag te voldoen. Dit geldt niet in geval van overlijden of overmacht.

25.7 Wordt de Overeenkomst opgezegd door DK Design op en grond die bij DK Design ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverlichting op grond van artikel 11.5 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de Opdrachtgever van nut kunnen zijn. Dit geldt niet in geval van overlijden of overmacht.

 

 

26. Aansprakelijkheid

 

26.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de correcte informatie en gegevens aan DK Design worden verstrekt. DK Design is daarom niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door DK Design geleverde diensten, tenzij DK Design met opzet of bewuste roekeloosheid schade heeft veroorzaakt.

26.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gegevens, waarvan DK Design acht dat deze noodzakelijk zijn, tijdig worden verstrekt. Wanneer deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, dan is DK Design niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

26.3 DK Design is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

26.4 DK Design is niet aansprakelijk voor afwijkende maten die ontdekt worden tijdens de uitvoering. De Uitvoerder dient het Werk van DK Design en in het werk op locatie te controleren en na te meten. 

26.5 Indien DK Design echter aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

26.6 DK Design is niet aansprakelijk op een eventueel langere tijdsindicatie van aanlevering wanneer er plotselinge wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het Werk.

 

 

27. Overmacht

 

27.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar DK Design geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

27.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van DK Design opgeschort. Indien deze periode langer dan drie maanden duurt, dan zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

27.3 Indien DK Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is DK Design bevoegd om het al uitgevoerde Werk afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

 

 

28. Klachtenregeling

 

28.1 De Klant dient een door DK Design geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

28.2 Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen dat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant DK Design daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na constatering van tekortkomingen schriftelijk op de hoogte te stellen.

28.3 De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat DK Design in staat is hierop adequaat te reageren.

28.4 Indien een klacht naar oordeel van DK Design gegrond is, zal DK Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal DK Design kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur naar een lager tot nihil bedrag.

28.5 Klachten over verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking (uiterlijk binnen 2 dagen) te worden medegedeeld aan DK Design. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

28.6 De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

29. Overige bepalingen

 

29.1 DK Design behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.

29.2 DK Design behoudt zich het recht om het resultaat van een Opdracht/Aankoop in de vorm van tekeningen en/of foto’s te gebruiken voor www.dkdesign.nl of te gebruiken voor een andere vorm van publiciteit.

29.3 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten/Aankopen waarbij DK Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

29.4 Partijen zijn verplicht feiten en omstandigheden, die in het kader van de Opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

bottom of page